Oratoryo (Silid Dasalan) ng Mapaghimalang Medalya


55845 Total of Candles until now  
388 Burning at the moment  
306 Candles forever  

Sindihan ang 7-araw na kandila para sa inyong mga intensyon

  • 1) Sa 7 (o 30) mga araw na nananatiling nakasindi ang kandila, ang inyong pangalan at mga kahilingan ay ilalakip sa librong 'Mother of God, Heed My Requests (Ina Ng Diyos, Dinggin Mo Po Ang Aking Mga Kahilingan.)”
  • 2) At sa naturang pahahon, sa Dambana ng Mapaghimalang Medalya, ang lahat ng nagsindi ng kandila ay mananalangin para sa inyong mga intensyon. Mangyaring pakisama rin sa inyong mga panalangin ang mga intensyon ng lahat na nabanggit sa librong ito.
  • 3) Kayo at ang ang inyong mga intensyon ay isasama sa Misa na gaganapin sa mga panahong ito. Ang inyong mga intensyon ay isasama rin sa mga panalangin ng mga madre ng siyam (9) na kontemplatibong komunidad na nagdarasal para sa aming apostolado.


Ang mga patlang na markado ng * ay kinakailangang punuin o sagutin!

 (aa.bb.tttt – halimbawa 25. 02.1982)

 

Sindihan ang inyong kandila

matapos ninyong dasalin ang panalanging nasa ibaba

O Mahal na Birhen ng Mapaghimalang Medalya, isinasamo ko na ang kandilang ito na aking sinisindihan ngayon ay magniningas sa harap Mo bilang tanda ng aking kahilingan, ipagkaloob mo po sa akin ang mga biyayang aking kinakailangan.

Inaalay ko ang aking mga panalangin, pagpapakasakit at mabuting gawain para sa aking mga intensyon at sa mga intensyon ng lahat ng may kandilang nakasindi sa kasalukuyan.

Ang inyong mga panalangin at kahilingan ay mananatiling lubos na lihim!

Sumasangayon ako na ang mga impormasyon ko ay magagamit ayon sa Data Protection Act para sa mga layunin lamang ng samahang ito.