Oratoryo (Silid Dasalan) ng Mapaghimalang Medalya


55845 Total of Candles until now  
388 Burning at the moment  
306 Candles forever  

Para sa mga kaibigan

Ang Panalangin ay ang pinakadakilang handog at natatanging tanda ng pagmamahal Halimbawa: sa kaarawan, kasal, karamdaman o sakit, o kakaibang pangangailangan.

Mayroon ba kayong kaibigan, kakilala o kamaganak na nais ninyong ihiling ng mga biyaya sa Mahal na Birhen? Maari kayong magsindi ng isang pitong-araw na kandila para sa isang kaibigan.

Sindihan na ngayon ang pitong-araw na kandila para sa inyong mga kaibigan, kakilala o kamaganak!

Ang mga patlang na markado ng * ay kinakailangang sagutin o punuin.

Sindihan ang kandila para sa iyong kaibigan

O Mahal na Birhen ng Mapaghimalang Medalya, isinasamo ko na ang kandilang ito na aking sinisindihan ngayon ay magniningas sa harap Mo bilang tanda ng aking kahilingan, ipagkaloob mo po sa akin ang mga biyayang aking kinakailangan.

Inaalay ko ang aking mga panalangin, pagpapakasakit at mabuting gawain para sa aking mga intensyon at sa mga intensyon ng lahat ng may kandilang nakasindi sa kasalukuyan.

Ang inyong mga panalangin ay mananatiling lubos lihim o kompidensyal!

Sumasangayon ako na ang mga impormasyon ko ay magagamit ayon sa Data Protection Act para sa mga layunin lamang ng samahang ito.